fbpx
Anunţuri

APEL DE SELECTIE în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – GAL Oamenii Deltei

APEL DE SELECTIE  în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020

Masura LEADER , Sub-masura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – GAL Oamenii Deltei

Nr. de referinta al sesiunii: 1/2024 M6/6A

Masura lansata: M6/6A Sprijin pentru activitati nonagricole

Asociatia GAL OAMENII DELTEI, in calitate de beneficiar al proiectului Acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta pentru Sub-Masura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, finantat prin FEADR in cadrul PNDR 2014 2020, anunta deschiderea apelului de selectie cu nr. 3/2023, pentru Masura M6/6A Sprijin pentru activitati nonagricole.

Beneficiari:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-gricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Masura M6/6A „Sprijin pentru activitati nonagricole”, în funcție de forma de organizare sunt:

Persoană fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

Întreprindere familial înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

Societate în nume colectiv– SNC – înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Societate în comandită simplă– SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

Societate în comandită pe acţiuni– SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Societate cu răspundere limitată– SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificărileşicompletărileulterioare);

Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;

Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respective societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitanţii eligibili trebuiesă se încadreze în categoria: 

Micro-întreprindere– maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalentîn lei;

Data lansării apelului de selecție: 05.03.2024

Data limită de depunere a proiectelor: 05.04.2024

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul administrativ/sucursala Asociatiei GAL OAMENII DELTEI din: Mun. Tulcea, str. Mircea Voda, nr. 49, cam. 305, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 13.00

Alocare totala pe sesiune: 60.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 30.000 euro/proiect, pentru toate activitatile eligibile mentionate la Capitolul 6 din Fisa masurii M6/6A- Tipuri de actiuni eligibile si respectiv din Anexa 4 la Ghidul solicitantului M6/6A–“Lista coduri CAEN eligibile”.

Valoarea maximă eligibilă: 30.000 euro/proiect, pentru toate activitatile eligibile mentionate la Capitolul 6 din Fisa masurii M6/6A- Tipuri de actiuni eligibile si respectiv din Anexa 4 la Ghidul solicitantului M6/6A–“Lista coduri CAEN eligibile”.

Intensitatea sprijinului: Intensitatea sprijinului va fi de 100%. Sprijinul public nerambursabil, acordat sub forma de suma forfetara se va acorda, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:

prima tranşă – 70% din cuantumul sprijinului , la semnarea deciziei de finantare

a doua tranşă – 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, și plata ultimei tranșe, nu mai tarziu de 31.12.2025.

Sprijinul se acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013, în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/2015. Acesta nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului si documentele anexa aferente Masurii M6/6A „Sprijin pentru activitati nonagricole”, elaborat de GAL OAMENII DELTEI, care poate fi consultat si descarcat la adresa: http://www.galoameniideltei.ro/ghidul-solicitantului-si-anexele-m6-6a/.

DATE DE CONTACT – GAL OAMENII DELTEI, unde beneficiarii pot obține informații suplimentare sunt:

Sediu social: Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050

Sediu administrativ: Mun. Tulcea, str. Mircea Voda, nr. 49, cam. 305, jud. Tulcea

Telefon mobil: 0723.519.948

E-mail: office@galoameniideltei.ro

Website: www.galoameniideltei.ro

Informațiile detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul administrativ/sucursala Tulcea a GAL OAMENII DELTEI, pe suport tiparit. 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button