Ştirea zilei

ATENŢIE! A început centralizarea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire

- pentru a primi ajutorul de încalzire din această lună data limită de depunere a cererii este 20 noiembrie 2021

Legea nr. 226 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie adoptată anul acesta în luna septembrie este cea care stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie. Tot ea, legea, este cea care reglementează măsurile de protecţie socială pentru consumatorii vulnerabili în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.

Faţă de ani trecuţi schimbările nu sunt fundamentale iar legea şi legislaţia subsecventă nu schimbă prea mult procedurile de acordare din anii trecuţi. Singurele modificări se referă la suplimentul pentru energie despre care puteţi afla informaţii mai jos.

A început centralizarea cererilor şi un prim termen expiră vineri!

Potrivit informaţiilor furnizate de către Ştefana Zibileanu, directorul DAPS Tulcea, până vineri, 5 noiembrie 2021 asociaţiile de proprietari din municipiul Tulcea pot depune primul centralizator cu cereri primite de la cetăţeni pentru a fi prelucrate apoi de angajaţii direcţiei.

Nu am primit până azi niciun centralizator de la asociaţiile de proprietari şi probabil, ca în fiecare ani, dacă termenul este pe 5 noiembrie pe 5 noiembrie ni le vor transmite toate sau majoritatea. Am dat acest termen asociaţiilor pentru a avea timp să prelucrăm şi noi aceste dosare astfel încât sa avem o situaţie pentru luna noiembrie în data de 20 ale acestei luni” a declarat Ştefana Zibileanu.

IMPORTANT: Formularele pentru ajutorul de încălzire trebuie depuse până la 20 noiembrie pentru ca acest sprijin financiar să fie acordat din luna noiembrie.

Situaţia la zi, azi, 3 noiembrie 2021 se prezintă astfel: Au fost deja înregistrate la DAPS Tulcea un număr de 314 cereri dintre care 156 pentru energie termică, 91 pentru încălzire pe gaze, 57 pentru încălzire pe lemne, şi 10 pentru încălzire cu energie electrică. Dintre cele 156 de cereri pentru energie termică un număr de 146 au fost depuse la cele două centre de colectare iar în număr de 10 direct la DAPS Tulcea. Cele mai multe cereri pentru energie termică se aşteaptă totuşi de la asociaţiile de proprietari, începând de vineri.

Un singur tip de încălzire pentru locuinţă

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, categoriile de ajutoare fiind: ajutor pentru energie termică, ajutor pentru gaze naturale, ajutor pentru energie electrică, ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. Pentru a primi ajutorul de încălzire solicitanții trebuie să completeze un formular tip, cu precizarea că de acest ajutor de încălzire pot beneficia persoanele cu venituri mici care au nevoie să-și acopere integral sau parțial costurile cu încălzirea în timpul sezonului rece. Cererea și declarația pe propria răspundere trebuie depuse însoțite de actele doveditoare care atestă identitatea și veniturile realizate de membrii familiei: copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie; copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale; copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința; copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.

Tranşe de venit Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, prin compensare procentuală din valoarea de referinţă stabilita prin lege, astfel:

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, prin compensare procentuală din valoarea de referinţă stabilita prin lege, astfel:

  1. a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat
VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIE COMPENSARE
PROCENTUALĂ
SUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul
anului
Până la 200 lei 100 % 10 lei
Între 200,1 lei – 320 lei 90 % 10 lei
Între 320,1 lei – 440 lei 80 % 10 lei
Între 440,1 lei – 560 lei 70 % 10 lei
Între 560,1 lei – 680 lei 60 % 10 lei
Între 680,1 lei – 920 lei 50 % 10 lei
Între 920,1 lei – 1040 lei 40 % 10 lei
Între 1040,1 lei – 1160 lei 30 % 10 lei
Între 1160,1 lei – 1280 lei 20 % 10 lei
Între 1280,1 lei – 1386 lei 10 % 10 lei
Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei
10 % 10 lei

Valoarea de referinţă a ajutorului pentru energie termică se stabileşte, lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr. 1 din lege, în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

  1. b) ajutor pentru gaze naturale
VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIE AJUTOR LUNAR SUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul anului
Până la 200 lei 250 lei 10 lei
Între 200,1 lei – 320 lei 225 lei 10 lei
Între 320,1 lei – 440 lei 200 lei 10 lei
Între 440,1 lei – 560 lei 175 lei 10 lei
Între 560,1 lei – 680 lei 150 lei 10 lei
Între 680,1 lei – 920 lei 125 lei 10 lei
Între 920,1 lei – 1040 lei 100 lei 10 lei
Între 1040,1 lei – 1160 lei 75 lei 10 lei
Între 1160,1 lei – 1280 lei 50 lei 10 lei
Între 1280,1 lei – 1386 lei 25 lei 10 lei
Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei
25 lei 10 lei

Valoarea de referință – 250lei/lună

  1. c) ajutor pentru energie electrică
VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIE AJUTOR LUNAR SUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul anului
Până la 200 lei 500 lei 30 lei
Între 200,1 lei – 320 lei 450 lei 30 lei
Între 320,1 lei – 440 lei 400 lei 30 lei
Între 440,1 lei – 560 lei 350 lei 30 lei
Între 560,1 lei – 680 lei 300 lei 30 lei
Între 680,1 lei – 920 lei 250 lei 30 lei
Între 920,1 lei – 1040 lei 200 lei 30 lei
Între 1040,1 lei – 1160 lei 150 lei 30 lei
Între 1160,1 lei – 1280 lei 100 lei 30 lei
Între 1280,1 lei – 1386 lei 50 lei 30 lei
Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei
50 lei 30 lei
  • valoarea de referință – 500 lei/lună
  • în situația în care singura sursa de energie utilizată este energia electrică, cuantumul
    suplimentului este de 70 lei/lună
  1. d) ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri
VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIE AJUTOR LUNAR SUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul anului
Până la 200 lei 320 lei 20 lei
Între 200,1 lei – 320 lei 288 lei 20 lei
Între 320,1 lei – 440 lei 256 lei 20 lei
Între 440,1 lei – 560 lei 224 lei 20 lei
Între 560,1 lei – 680 lei 192 lei 20 lei
Între 680,1 lei – 920 lei 160 lei 20 lei
Între 920,1 lei – 1040 lei 128 lei 20 lei
Între 1040,1 lei – 1160 lei 96 lei 20 lei
Între 1160,1 lei – 1280 lei 64 lei 20 lei
Între 1280,1 lei – 1386 lei 32 lei 20 lei
Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei
32 lei 20 lei

Valoarea de referință – 320 lei/luna

CUM SE ACORDĂ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE
Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un SUPLIMENT PENTRU ENERGIE în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure depun cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

La completarea formularului, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formular. Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere.
Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor, la solicitarea agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială, sau din oficiu, serviciul public de asistenţă socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă. Persoanele interesate pot obtine formularele tip de la sediul Directiei de Asistenta si
Protectie Sociala Tulcea, str. Isaccei nr. 36. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun individual sau prin
asociaţiile de proprietari/locatari, centre de colectare la sediul DAPS.

ACTE DOVEDITOARE
privind componența familiei, veniturile realizate, bunurile mobile și imobile deținute de familiille şi persoanele singure in categoria consumatorilor vulnerabili de energie

Acte de identitate (copii): Cartea de identitate, C.I.P, B.I.; Certificat de naștere pentru copii până la vârsta de 14 ani; Certificat de căsătorie.

I. Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, după caz:

-Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net realizat, precum și dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;

-Cupon de pensie, șomaj, indemnizație pentru persoanele încadrate intr-un grad de handicap; indemnizație pentru creșterea copilului etc., alte documente dupa caz;

II. Acte doveditoare privind situația juridică a locuinței (copii), după caz :

-Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, comodat, concesiune, împuternicire de la proprietarul locuinţei sau de la titularul contractului de închiriere, certificat de mostenitor, alte acte doveditoare, după caz.

III. Acte doveditoare privind bunurile mobile și imobile pentru toți membrii familiei majori:

-Declarație pe propria răspundere privind deținerea in alta localitate de bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului.

IV. Alte acte (dacă este cazul):

-Copie certificate de deces;

-Copie Hotărâre judecătorească de divorț;

-Declarație de impunere;

-Hotărâre de încredințare/plasament pentru minori;

-Adeverință de la asociația de proprietari/locatari din care să reiasă numărul de persoane și faptul că locuința este debranșată de la sistemul de încălzire centralizat;

-Contract de furnizare a gazelor naturale;

-Contract de furnizare energie electrică;

-Cartea de identitate a autovehiculului;

-Declarație pe propria răspundere pentru toți membrii familiei majori privind deținerea de bunuri mobile și imobile.

-Copie a unei facturi de furnizare energie electrica/gaze naturale.

DOCUMENTE UTILE – click pentru descărcare
Cerere declaratie pe proprie raspundere
Declaratie bunuri
Lista bunuri ce conduc la excluderea acordarii ajutorului

Back to top button