Anunţuri

Buletin informativ: Oraşul Isaccea implementează Proiectul „CBConnect Trans – Dezvoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere între Isaccea-Orlivka-Izmail” EMS ENI CBC – 1HARD/3.1/5

The city of Isaccea implements the Project "CBConnect Trans - Development of a cross-border intermodal connection between Isaccea-Orlivka-Izmail” EMS code ENI CBC - 1HARD / 3.1 / 5

August 2022, Isaccea

Oraşul Isaccea implementează Proiectul „CBConnect Trans – Dezvoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere între Isaccea-Orlivka-Izmail” EMS ENI CBC – 1HARD/3.1/5

În cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina 2014-2020, U.A.T. Isaccea implementează proiectul „CBConnect Trans – Dezvoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere între Isaccea-Orlivka-Izmail” cod EMS ENI CBC – 1HARD/3.1/5. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 luni, iar partenerii sunt : U.A.T. Isaccea, Consiliul Orlovka, Comitetul Executiv al Consiliului Local Izmail al raionului Izmail din Regiunea Odesa şi Unitatea Teritorială Administrativă Județeană Tulcea pe întreg teritoriul Consiliului Județean Tulcea.

Costul total eligibil al proiectului este estimat la 1.825.838,25 Euro, din care bugetul total al Oraşului Isaccea este de 166.486,25 Euro.

Proiectul CBConnect Trans își propune să consolideze facilitățile de transport din județele Tulcea (tronsonul modal de transport dintre orașele Isaccea și Tulcea) și regiunea Odessa (tronsonul modal de transport dintre orașul Izmail și localitatea Orlivka), prin dezvoltarea sistemelor de mobilitate dedicate populației din aria eligibilă, prin dezvoltarea conexiunilor de transport multimodale (rutier/apă) și creșterea numărului de treceri prin punctul vamal transfrontalier Isaccea-Orlovka, Prioritatea de Investiții 3.1-Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport, Obiectivul tematic 7-Îmbunătățirea accesabilității către regiuni, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și comunicație.

În cadrul proiectului sunt preconizate activităţi convergente de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere şi a facilităţilor de transport fluviale de pasageri şi bunuri în zona Isaccea – Orlivka – Izmail, complementare cu modernizarea sistemelor de monitorizare a traficului civil şi comercial în punctele de trecere a frontierei, respectiv promovarea coeziunii teritoriale între județul  Tulcea şi regiunea Odessa.

 1. “Reabilitarea și modernizarea a 0.9 km de drum rutier de acces și instalarea iluminatului public a drumului”;
 2. “Reabilitarea pieţei de gros”;
 3. “Instalarea sistemului de monitorizare a traficului”;
 4. ”Reabilitare construcție Trans Hub Isaccea – modernizarea centrului de informații pentru transport”.

Beneficii care urmează a fi obținute ca urmare a atingerii obiectivelor propuse sunt următoarele: – Îmbunătățirea infrastructurii de transport;

 • Creșterea accesibilității populației la servicii eficiente în zona de frontieră, îmbunătățind astfel nivelul de trai;- Utilizarea eficientă și protecția resurselor naturale partajate;
 • Utilizarea de proceduri şi infrastructuri comune;
 • Gestionarea eficientă a apelor uzate, eficiența epurării apelor uzate.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:

Ali Dilber – Manager Comunicare

E-mail: proiecteuisaccea@gmail.com

Tel : 0746783341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2022, Isaccea

The city of Isaccea implements the Project „CBConnect Trans – Development of a cross-border intermodal connection between Isaccea-Orlivka-Izmail” EMS code ENI CBC – 1HARD / 3.1 / 5

Within the Joint Operational Program Romania – Ukraine 2014-2020, U.A.T. Isaccea implements the project „CBConnect

Trans – Development of a cross-border intermodal connection between Isaccea-Orlivka-Izmail” EMS code ENI CBC – 1HARD / 3.1 / 5. The project runs for a period of 24 months, and the partners are: U.A.T. Isaccea, Orlovka Council, the Executive Committee of the Izmail Local Council of the Izmail district of the Odessa Region and the Tulcea County Territorial Administrative Unit on the entire territory of the Tulcea County Council.

The total eligible cost of the project is estimated at 1,825,838.25 Euro, of which the total budget of the City of Isaccea is 166,486.25 Euro.

The CBConnect Trans project aims to strengthen the transport facilities in Tulcea counties (the modal transport section between Isaccea and Tulcea) and the Odessa region (the modal transport section between Izmail and Orlivka), by developing mobility systems dedicated to the population in the eligible area , by developing multimodal transport connections (road / water) and increasing the number of crossings through the Isaccea-Orlovka cross-border customs point, Investment Priority 3.1-Developing cross-border transport infrastructure, Thematic Objective 7-Improving accessibility to regions, developing networks and systems transport and communication.

The project envisages convergent activities to improve road infrastructure and inland passenger and goods transport facilities in the Isaccea – Orlivka – Izmail area, complementary to the modernization of civil and commercial traffic monitoring systems at border crossings, respectively the promotion of territorial cohesion between Tulcea County and the Odessa region.

 1. “Rehabilitation and modernization of 0.9 km of access road and installation of public road lighting”;
 2. „Rehabilitation of the wholesale market”;
 1. “Installing the traffic monitoring system”;
 2. “Rehabilitation of Trans Hub Isaccea construction – modernization of the transport information center”.

The benefits to be achieved as a result of achieving the proposed objectives are the following:  – Improving transport infrastructure;

 • Increasing the accessibility of the population to efficient services in the border area, thus improving the standard of living; – Efficient use and protection of shared natural resources;
 • Use of common procedures and infrastructures;
 • Efficient wastewater management, wastewater treatment efficiency.

For more information, please contact:

Ali Dilber – Manager Comunicare

E-mail: proiecteuisaccea@gmail.com

Tel : 0746783341

Back to top button