fbpx
Anunţuri

BULETIN INFORMATIV: Oraşul Isaccea implementează Proiectul „CBConnect Trans – Dezvoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere între Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail” EMS ENI CBC – 1HARD/3.1/5

NEWSLETTER: The city of Isaccea implements the Project "CBConnect Trans - Development of a cross-border intermodal connection between Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail”

Oraşul Isaccea implementează Proiectul CBConnect Trans  – Dezvoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere  între Isaccea-Orlivka-Tulcea -Izmail

În cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina 2014-2020, U.A.T. Isaccea, la data de 12.12.2022, partenerii de proiect împreună cu ofițerii de monitorizare proiect JTS au  participat la vizita specială online conform activității Managementul proiectului și monitorizarea activităților proiectului.

Subiectele de discuție au fost: stadiul real de implementare a obiectivelor fiecărui partener, aprofundare pe baza proiectelor tehnice aferente celor 4 obiective primite  de Lider ( U.A.T. Isaccea ), pregătirea documentațiilor de licitatii pentru cele 4 obiective și alte acțiuni viitoare.

Proiectul CBConnect Trans își propune să consolideze facilitățile de transport din județele Tulcea (tronsonul modal de transport dintre orașele Isaccea și Tulcea) și regiunea Odessa (tronsonul modal de transport dintre orașul Izmail și localitatea Orlivka), prin dezvoltarea sistemelor de mobilitate dedicate populației din aria eligibilă, prin dezvoltarea conexiunilor de transport multimodale (rutier/apă) și creșterea numărului de treceri prin punctul vamal transfrontalier Isaccea-Orlivka, Prioritatea de Investiții 3.1-Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport, Obiectivul tematic 7-Îmbunătățirea accesabilității către regiuni, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și comunicație.

 Beneficii care urmează a fi obținute ca urmare a atingerii obiectivelor propuse sunt următoarele:

•Îmbunătățirea infrastructurii de transport ;

•Creșterea accesibilității populației la servicii eficiente în zona de frontieră, îmbunătățind astfel nivelul de trai;

•Utilizarea eficientă și protecția resurselor naturale partajate ;

•Utilizarea de proceduri şi infrastructuri comune ;

•Gestionarea eficientă a apelor uzate, eficiența epurării apelor uzate

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:

Feta Kyamuran – Manager Comunicare

E-mail: proiecteuisaccea@gmail.com

Tel : 0755.194.784

U.A.T. Orașul Isaccea

Strada 1 Decembrie nr.25, 825200 oraș Isaccea, jud. Tulcea, România

E-mail: secretariatisaccea@gmail.com

Tel: 0240506600

Fax:0240506623

 

   

The city of Isaccea implements the Project „CBConnect Trans   – Development of a cross-border intermodal connection   between Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail”

              Within the Joint Operational Program Romania – Ukraine 2014-2020, U.A.T. Isaccea, on 12.12.2022, the project partners together with the JTS project monitoring officers participated in the special online visit according to the activity Project management and monitoring of project activities.

The topics of discussion were: the actual stage of implementation of the objectives of each partner, deepening based on the technical projects related to the 4 objectives received by the Leader (U.A.T. Isaccea), the preparation of tender documentation for the 4 objectives and other future actions.

The CBConnect Trans project aims to strengthen the transport facilities in Tulcea counties (the modal transport section between the cities of Isaccea and Tulcea) and the Odessa region (the modal transport section between the city of Izmail and the town of Orlivka), by developing mobility systems dedicated to the population of the eligible area , by developing multimodal transport connections (road/water) and increasing the number of crossings through the Isaccea-Orlivka cross-border customs point, Investment Priority 3.1-Development of cross-border transport infrastructure, Thematic Objective 7-Improving accessibility to regions, development of networks and systems transport and communication.

 

Benefits to be obtained as a result of achieving the proposed objectives are the following:

•Improving the transport infrastructure;

• Increasing the accessibility of the population to efficient services in the border area, thus improving the standard of living;

• Efficient use and protection of shared natural resources;

• Use of common procedures and infrastructures;

• Effective management of wastewater, efficiency of wastewater treatment

 

For further information, please contact:

Feta Kyamuran – Communication Manager

Email: proiecteuisaccea@gmail.com

Phone: 0755.194.784

U.A.T. The city of Isaccea

Street 1 Decembrie no. 25, 825200 Isaccea City, Tulcea County, Romania

Email: secretariatisaccea@gmail.com

Phone: 0240506600

Fax: 0240506623

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button