Ştirea zilei

Jandarmeria face recrutări la Tulcea!

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea, cu sediul în municipiul
Tulcea, str. Isaccei, nr. 105, județ Tulcea, recrutează și selecţionează candidaţi pentru participarea la sesiunea de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne specialitatea – jandarmi, sesiunea februarie – martie 2021 după cum urmează :
► Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica ’’ Drăgășani
-specializarea ,,subofițer de jandarmi”, învățământ postliceal, TOTAL: 200 locuri, dintre care
4 locuri pentru romi, 2 locuri pentru alte minorităţi. Locurile prevăzute sunt distribuite astfel: 155 locuri alocate Jandarmeriei Române, 25 locuri alocate S.I.E. și 20 locuri alocate S.P.P. .

► Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ,,Petru Rareș ’’ Fălticeni
-specializarea ,,subofițer de jandarmi”, învățământ postliceal, TOTAL: 200 locuri, dintre care4 locuri pentru romi, 2 locuri pentru alte minorităţi. Locurile prevăzute sunt distribuite astfel: 175 locuri alocate Jandarmeriei Române și 25 locuri alocate S.I.E. .

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ – forma de învățământ postliceal – pe locurile destinate formării profesionale inițiale, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale și specifice:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie declarați ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea acestei cerințe se realizează la examinarea medicală);
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Aptitudinea /inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.
Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la litera f) se face cu diplomă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat. NOTĂ: Nu se admit derogări de la nici un criteriu !

Documente necesare pentru DOSARUL DE CANDIDAT :
Cererea de înscriere (conform modelului postat pe site) şi C.V. (model Europass);
Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);
1.Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare
anului 2021 – diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată).
2.Pentru candidații care au absolvit studii liceal în afara României cu diploma de
bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2021:
atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.,
în copie, certificat pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);
diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată.
Foaie matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);
Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);
Autobiografia (întocmită conform îndrumarului postat pe site) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului – conform modelului (ambele olograf, întocmite cu pix sau stilou cu cerneală de culoare albastră);
Extras de pe cazierul judiciar / certificat de cazier judiciar;
O fotografie color 9×12 cm;
Două fotografii color 3/4 cm necesare confecționării legitimațiilor de concurs;
Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, prevăzută în anexa nr. 2 din Ordinul M.A.I nr.
105/2020;
Consimțământul informat (conform modelului);
Fișă medicală-tip de încadrare în M.A.I. concluzionată de medic cu avizul ,,APT” pentru admiterea în instituțiile de învățământ militar (se depune după parcurgerea probei scrise – doar pentru candidații declarați
,,ADMIS”)
Declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
Declarație privind proveniența din sistemul de protecție socială (doar pentru persoanele în cauză);
Candidații pentru locurile alocate distinct minorităților naționale vor prezenta o adeverință din partea unei organizații etnice constituite conform legii care să ateste etnia de apartenență a candidatului și vor completa o declarație tip la sediul unității;
Avizul psihologic este introdus în dosarul de recrutare de compartimentul cu sarcini în acest sens;
Dosar plic.

Copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de lucrătorul de resurse umane şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului.

Situații care determină încetarea activității de recrutare
Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:
nu depun în termenele-limită stabilite cererea de înscriere și/sau dosarul de recrutare în volum complet;
încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare.

Documentele tipizate necesare completării dosarului de candidat pot fi obținute de pe site-ul instituției noastre www.jandarmeriatulcea.rohttp://www.jandarmeriatulcea.ro/, secțiunea ANUNȚURI sau de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne ori de pe site-urile celor 2 unități de învățământ.

Adeverința medicală se completează de către medicul de familie (folosindu-se întocmai adeverința tip postată pe site-ul I.J.J. Tulcea), iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare, informează candidații declarați ,,INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE RECRUTARE

Cererea tip de înscriere, se completează de către candidat olograf, în mod lizibil, se semnează și se depune la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea până la data de
28.02.2021;
Depunerea documentelorpentru dosarul de recrutare, până la data de 10.03.2021;
Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 08.03.2021, potrivit unei planificări ulterioare depunerii cererilor;
Susținerea probelor de admitere:
proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, în perioada 18 – 24 martie 2021, la centrul zonal de selecție – Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București;
proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 27 martie 2021, la unitatea de selecție – Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea.
Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor O.M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.

Activitățile prevăzute în prezentul anunț se desfășoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19 (ex.: portul măștii de protecție, măsurarea temperaturii corporale, distanțare fizică, dezinfectarea mâinilor, pupitrelor, etc.).

ANEXE:
cerere de înscriere;
model C.V. (format Europass);
îndrumar completare autobiografie;
tabel nominal cu rudele candidatului;
declarație prin care se confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
adeverință medicală – medic de familie (conform anexei nr. 2 la O.M.A.I. nr. 105/2020, cu modificările și completările ulterioare);
consimțământul informat;
declarație – pentru locurile alocate minorităților;
declarație – pentru locurile alocate distinct candidaților care provin din sistemul de protecție socială.

Prezentul anunț a fost postat în data de 15.02.2021 și poate fi modificat/completat ori de câte ori situația o impune.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, tel. 0240/534012 interior 24407 sau 24535 ori la tel. 0744 808 869, între orele 08.00-16.00.

Back to top button