fbpx
Anunţuri

Oraşul Isaccea implementează Proiectul „CBConnect Trans – Dezvoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere între Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail”

The city of Isaccea implements the Project "CBConnect Trans - Development of a cross-border intermodal connection between Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail”

Februarie 2023, Isaccea

Oraşul Isaccea implementează Proiectul „CBConnect Trans – Dezvoltarea unei conexiuni
intermodale transfrontaliere între Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail”
EMS ENI CBC – 1HARD/3.1/5

În cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina 2014-2020, U.A.T. Isaccea, la data de 01.02.2023,
partenerii de proiect din Izmail, au organizat o primă întâlnire de parteneri la nivelul consorțiului în care s-au discutat
probleme legate de proiect, în special stadiul achizițiilor, cele legate de infrastructură (achiziție documentație tehnică
proiecte tehnice pentru lucrări, achiziție de execuție lucrări, achiziție de echipamente acolo unde este cazul).
În luna februarie fost lansat planul de achiziție pentru alcătuirea unui program de consolidare a capacității pentru proiectul
CBConnect Trans, iar în data de 13.02.2023 a fost încheiat contractul de prestări servicii în acest sens.
Proiectul CBConnect Trans își propune să consolideze facilitățile de transport din județele Tulcea (tronsonul modal de
transport dintre orașele Isaccea și Tulcea) și regiunea Odessa (tronsonul modal de transport dintre orașul Izmail și
localitatea Orlivka), prin dezvoltarea sistemelor de mobilitate dedicate populației din aria eligibilă, prin dezvoltarea
conexiunilor de transport multimodale (rutier/apă) și creșterea numărului de treceri prin punctul vamal transfrontalier
Isaccea-Orlivka, Prioritatea de Investiții 3.1-Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport, Obiectivul tematic 7-
Îmbunătățirea accesabilității către regiuni, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și comunicație.
În cadrul proiectului sunt preconizate activităţi convergente de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere şi a facilităţilor de
transport fluviale de pasageri şi bunuri în zona Isaccea – Orlivka – Izmail, complementare cu modernizarea sistemelor de
monitorizare a traficului civil şi comercial în punctele de trecere a frontierei, respectiv promovarea coeziunii teritoriale
între județul Tulcea şi regiunea Odessa.
1. “Reabilitarea și modernizarea a 0.9 km de drum rutier de acces și instalarea iluminatului public a drumului”;
2. “Reabilitarea pieţei de gros”
3. “Instalarea sistemului de monitorizare a traficului”
4. ”Reabilitare construcție Trans Hub Isaccea – modernizarea centrului de informații pentru transport”.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:
Feta Kyamuran – Manager Comunicare
E-mail: proiecteuisaccea@gmail.com
Tel : 0755.194.784
U.A.T. Orașul Isaccea
Strada 1 Decembrie nr.25, 825200 oraș Isaccea, jud. Tulcea, România
E-mail: secretariatisaccea@gmail.com
Tel: 0240506600
Fax: 0240506623

February 2023, Isaccea

The city of Isaccea implements the Project „CBConnect Trans – Development of a
cross-border intermodal connection between Isaccea-Orlivka-Tulcea-Izmail”
EMS code ENI CBC – 1HARD / 3.1 / 5

Within the Joint Operational Program Romania – Ukraine 2014-2020, UAT Isaccea , on 01.02.2023, the
project partners from Izmail , organized a first meeting of partners at the level CONSORTIUM in which they discussed
issues related to the project , especially the stage of procurement, those related to infrastructure (acquisition of
technical documentation , technical projects for works, procurement of execution of works, procurement of equipment
where appropriate).
In February, the procurement plan was launched for the creation of a capacity building program for the CBConnect
Trans project, and on 13.02.2023, the contract for the provision of services in this regard was concluded.
The CBConnect Trans project aims to strengthen the transport facilities in Tulcea counties (the modal transport
section between the cities of Isaccea and Tulcea) and the Odessa region ( the modal transport section between the
city of Izmail and the town of Orlivka), by developing mobility systems dedicated to the population of the eligible area ,
by developing multimodal transport connections (road/water) and increasing the number of crossings through the
Isaccea-Orlivka cross-border customs point , Investment Priority 3.1-Development of cross-border transport
infrastructure, Thematic Objective 7-Improving accessibility to regions, development of networks and systems
transport and communication.
Within the project, converging activities are expected to improve the road infrastructure and river transport facilities for
passengers and goods in the Isaccea – Orlivka – Izmail area, complementary to the modernization of civil and
commercial traffic monitoring systems at the border crossing points, respectively the promotion territorial cohesion
between Tulcea county and Odessa region.
1. „Rehabilitation and modernization of 0.9 km of access road and installation of public road lighting”;
2. „Rehabilitation of the wholesale market”
3. „Installation of the traffic monitoring system”
4. „Trans Hub Isaccea construction rehabilitation – modernization of the information center for transport”.
For further information, please contact:
Feta Kyamuran – Communication Manager
Email: proiecteuisaccea@gmail.com
Phone: 0755.194.784
UAT Isaccea City
Strada 1 Decembrie no. 25, 825200 Isaccea city, Tulcea county, Romania
Email: secretaryatisaccea@gmail.com
Phone: 0240506600
Fax: 0240506623

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button