Anunţuri

Lansarea proiectului „Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, județul Tulcea”

- comunicat de presă

                            Comunicat de presă

                                      23 decembrie 2020

Lansarea proiectului „Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, județul Tulcea”

În data de 27.08.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 5931 pentru proiectul „Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, județul Tulcea”, cod proiect SMIS 132469, în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 –  Sprjinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale, apel de proiecte destinat investiţiilor  teritoriale integrate în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Contractul de finanțare a fost încheiat de către U.A.T. ORAȘUL ISACCEA, în calitate de Beneficiar,cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este 5.195.458,99 lei, din care:

  • valoarea totală contribuție publică: 4.712.552,11 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.403.401,58 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 424.129,69 lei
  • valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 1.885.020,84 lei

Obiectivul general al proiectului constă în adoptarea de măsuri de intervenție asupra clădirii existente în vederea îmbunătățirii randamentului energetic, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific ,,Creșterii eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

– îmbunătățirea  izolației termice a anvelopei  clădirii (pereți  exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel,  planșeu   peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
– introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică  cu recuperarea   căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum  și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la  sistemele de încălzire centralizată, după caz;
– utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiența energetică ridicată și durată mare de viață cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;
– orice  alte   activități  care  conduc  la  îndeplinirea  realizării   obiectivelor  proiectului  (înlocuirea repararea / modenizarea   lifturilor, înlocuirea  circuitelor  electrice,  lucrări  de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.) ;
– realizarea  de strategii  pentru  eficiența  energetică (ex.  strategii  de reducere a emisilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 47 luni, respectiv între data 22.02.2018 și data 31.12.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Informații suplimentare: Manager de Proiect – Nicușor Bozoncă, e-mail: nicusorbozonca@gmail.com, tel: 0722 803 507.

Back to top button