Ştirea zilei

Atenţie ce plătiţi când beneficiaţi de servicii medicale!

- avertizarea preşedintelui director general al CAS Tulcea

Potrivit unui comunicat de presă al CAS Tulcea, „în interesul respectării condițiilor legale și contractuale și pentru a crește gradul de satisfacție al asiguraților în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate, reamintim furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu C.A.S. Tulcea, că din fondul national unic de asigurări sociale de sănătate se finanțează serviciile medicale din pachetul de bază /pachetul minimal acordate persoanelor ce dovedesc calitatea de asigurat/ persoane beneficiare de pachet minimal.
Serviciile medicale care nu sunt suportate din acest fond sunt reglementate prin Legea nr. 95/2006, rep., privind reforma în sănătate (art. 248) iar dreptul de a încasa contravaloarea acestora este stabilit prin Contractul cadru aprobat prin H.G. nr. 140 / 2018 cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele de mai sus, vă informăm că în relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligaţii:
o să informeze asigurații prin afișare în loc vizibil la sediul acestora, cu privire la pachetul de servicii minimal şi de bază, cu tarifele corespunzătoare decontate și / sau partea de contribuție personală suportată de asigurat;
o să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond şi pentru documentele eliberate urmare a acordării acestor servicii pentru care nu există reglementare în acest sens;
o pentru orice încasare să elibereze documente fiscale în care să precizeze inclusiv serviciul acordat (medical sau de suport).

Back to top button